Nasza odfrankowienie kredytu specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu „kredytów frankowych”

2019-11-23

Jeżeli bank nie zaoferuje określonej zmiany umowy (precyzującej zasady dotyczące ustalania kursu wymiany walut), a kredytobiorca takiej zmiany nie zaakceptuje, nie dochodzi do zmiany umowy. Sądy krajowe mogą więc albo stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o przewalutowaniu. Pierwszym krokiem w walce o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu jest ustalenie, z jakim kredytem mamy do czynienia. Nasza odfrankowienie kredytu https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu „kredytów frankowych”. Odfrankowienie wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i uzyskaniem zwrotu nadpłaconych. Sąd Najwyższy w omawianych orzeczeniach przesądził o tym, że mechanizm odnoszący się do kursu waluty obcej i sposobu jego wyboru nie jest wiążący dla stron umowy kredytu. Odfrankowienie dotyczy bowiem nie tylko przeszłych, ale również przyszłych rat – z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad. W tym kontekście, odnosząc się do skutków, jakie niesie stwierdzenie nieuczciwego charakteru postanowienia umowy wiążącej konsumenta z przedsiębiorcą, należy przypomnieć, iż z brzmienia. Ponadto, powodowie zakwestionowali ważność aneksu do umowy kredytu, w którym strony zmieniły kredyt z indeksowanego na walutowy. Z uzasadnienia orzeczenia wynika, że w przypadku kredytów frankowych utrzymanie umowy bez klauzul uznanych za abuzywne nie powinno być dopuszczalne. Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. Jego zdaniem lepsze może okazać się wyeliminowanie z umowy abuzywnej klauzuli, czyli odfrankowienie umowy. Wskazującej kurs waluty, po jakim indeksacja ma być dokonywana), nie jest możliwe w ogóle funkcjonowanie umowy kredytu indeksowanego. Drugi istotny wniosek wypływający z orzeczenia Trybunału, jest taki, że to konsument ma decydujące zdanie co do uznania umowy za nieważną. Wobec braku związania kredytobiorcy abuzywną klauzulą jest on – zgodnie z zasadą nominalizmu (od której wyjątkiem jest możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej,. Chcesz wystąpić do sądu o odfrankowienie swojej umowy kredytowej z bankiem? Czym jest odfrankowienie umowy kredytu, dlaczego “kredyt we frankach” można “odfrankowić” i ile można zyskać? Umowy te powinny być realizowane zatem z pominięciem klauzul indeksacyjnych. Nasza Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu „kredytów frankowych”. Sankcja bezskuteczności w odniesieniu do klauzul tego typu nie jest bowiem przewidziana jako podstawa do prawno-kształtującej ingerencji sądów w treść umowy kredytu. Na tej podstawie banki domagały się uzupełnienia umowy czy to kursem średnim NBP czy rynkowym. Odfrankowienie umowy kredytowej jest jednym ze sposobów by uwolnić się od niekorzystnego zobowiązania, żeby jednak odfrankowić umowę kredytową musisz w tym zakresie złożyć powództwo do sądu. Kredytobiorcy natomiast podnosili, że jest to przepis służący do oceny prawnej umowy a nie do jej uzupełnienia – gdyż pozostawiałoby to sądom zbyt dużo swobody.